Drukuj
Nabór - logowanie

Aby wybrać szkołę oraz wypełnić podanie logujemy się pod adresem

https://nabor.pcss.pl/nysa


Prosimy pamiętać o podwójnym naborze w 2019 roku i konieczności wybrania typu szkoły:


              

Szkoła ponadpodstawowa                     Szkoła ponadgimnazjalna


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA DO SZKOŁY

Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie z siedzibą w Nysie przy ul. Orkana 6.
Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

a)    listownie: ul. Orkana 6, 48-300 Nysa;
b)    przez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.ckziu.nysa.pl lub www.zsm_nysa.wodip.opole.pl w zakładce ‘kontakt’;
c)    pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;
d)    telefonicznie pod numerem 77 433 34 39 wew. 231.

Inspektor ochrony danych.
W sprawach ochrony danych osobowych możecie się Państwo kontaktować również z powołanym przez Dyrektora CKZiU inspektorem ochrony danych pod adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Cele i podstawy przetwarzania.
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte we wniosku o przyjęcie do szkoły oraz w załączonych dokumentach wyłącznie w celu prowadzenia rekrutacji do szkół wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta- wicznego w Nysie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa1, w tym automatyczne tworzenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami państwa danych osobowych będą Starosta Nyski w związku z prowadzeniem wspólnej rekrutacji do szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Nyski, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ul Jana Pawła II, 61-139 Poznań w związku z prowadzeniem systemu NABÓR
2019, szkoła drugiego wyboru w przypadku nie zakwalifikowania kandydata do szkoły wchodzącej w skład CKZiU w Nysie oraz organy samorządu terytorialnego właściwe ze względu na miejsce zamieszkania kandydata i organy nadzorcze w ramach ich ustawowych kompetencji.

Okres przechowywania danych.
1.     Do końca okresu uczęszczania do szkoły w przypadku kandydata przyjętego do szkoły.
2.     1 rok licząc od daty zakończenia rekrutacji w przypadku kandydata nieprzyjętego do szkoły.
3.     Do zakończenia prawomocnym wyrokiem oddalającym skargę na decyzję Dyrektora CKZiU postępowania przed sądem administracyjnym, jeśli nastąpi po terminie określonym w punkcie poprzedzającym.

Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich duplikatu;
b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)    prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
d)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych.
Podanie przez Państwo w formularzu wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowych danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z art. 150 ust. 1 Prawa Oświatowego. Podanie w formularzu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz wymaganych załącznikach danych dotyczących szczególnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej lub rodzinno-prawnej (wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata, jednego lub obojga rodziców, rodzeństwa; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą) jest dobrowolne. Niepodanie tych danych spowoduje nieuwzględnienie ich w kryteriach naboru.