PDF Drukuj Email
Historia
Wpisany przez ALitwin   
czwartek, 25 lutego 2010 10:26

Historia i współczesność Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie

Otwarcie szkoły nastąpiło w październiku 1946r. Szkoła nosiła nazwę Ośrodek Szkolenia Energetyki i miała siedzibę w Nysie przy ulicy Chopina 22/24.

Powstanie szkoły zawodowej w zniszczonej działaniami wojennymi Nysie było wielkim wydarzeniem. Szkoła była drugą, po liceum ogólnokształcącym, placówką kształcącą w zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego w południowej części Opolszczyzny. Pełniła jednocześnie funkcję ośrodka życia kulturalnego miasta w pierwszych latach po wojnie.

Uczniowie pochodzili z różnych regionów naszego kraju. Szkoła cieszyła się popularnością wśród młodzieży wywodzącej się z rodzin robotniczych i chłopskich, ponieważ  dawała szansę zdobycia zawodu na atrakcyjnych warunkach. Uczniowie mogli zamieszkać w internacie, mieli bezpłatne wyżywienie, ubranie oraz 300 złotych kieszonkowego.

W pierwszym roku istnienia szkoły funkcjonowało trzyletnie gimnazjum i dwuletnie liceum. Do gimnazjum przyjmowano uczniów po ukończeniu szkoły podstawowej, warunkiem przyjęcia do liceum było ukończenie gimnazjum lub liceum ogólnokształcącego. W roku 1946 naukę rozpoczęło 163 uczniów na wydziałach elektrycznym i mechanicznym.

Od uczniów żądano dokumentu polskości, ponieważ po wojnie ukrywali się ludzie, którzy w czasie okupacji niemieckiej podpisali Volkslistę.

Z początkiem roku szkolnego 1947/48 szkoła liczyła 13 oddziałów, w tym  8 klas gimnazjum i  5 klas licealnych. Pod koniec 1948 roku warsztaty szkolne, które mieściły się na Dolnej Wsi, przeniesiono do wyremontowanego gmachu szkolnego przy ulicy Orkana 4. Na parterze urządzono halę maszyn i spawalnię, ponadto warsztaty ślusarskie i elektryczne oraz kuźnię.

Pierwszym dyrektorem szkoły był inż. Wacław Plewko, zdaniem absolwentów szkoły „niecodzienny wychowawca, którego młodzież otaczała czcią i szacunkiem.”

W roku szkolnym 1949/1950 utworzono 5-letnie liceum metalowe dla pracujących-wydział mechaniczny,  a w latach następnych nowe specjalności: aparatura chemiczna i obróbka skrawaniem.

Sukcesy sportowe uczniów szkoły  (zwłaszcza w piłce nożnej i lekkiej atletyce) oraz osobiste zaangażowanie nauczyciela wychowania fizycznego Eryka Pasamonika przyspieszyły otwarcie odbudowanej sali gimnastycznej w dniu 25 maja 1951 roku.

W latach 50. następuje dalszy rozwój szkoły w związku ze zwiększeniem zapotrzebowania na kadry techniczne w nyskich zakładach przemysłowych, uczniów kształcono w zawodach technik aparatury chemicznej, obróbki metali skrawaniem, spawalnictwa, planowania przemysłowego.

W 1951 roku Ośrodek Szkolenia Energetyki przekształcono w czteroletnie Technikum Mechaniczne.

Po zakończeniu odbudowy budynku przy ulicy Orkana 4-6 w roku 1954 szkołę przeniesiono z ulicy Chopina do nowego obiektu.

Dla potrzeb szkolenia praktycznego uczniów kierownictwo szkoły starało się o budowę nowych warsztatów szkolnych. W 1963 roku oddano do użytku jedyne na opolszczyźnie, nowoczesne jak na ówczesne warunki, warsztaty szkolne.

Lata 60. to także dalszy rozwój szkoły pod względem ilościowym. W 1966 roku powstaje samodzielna szkoła Technikum Mechaniczno-Elektryczne dla pracujących, początkowo jako filia Technikum Mechanicznego w Opolu, później jako samodzielna placówka. Wielkim wydarzeniem w historii szkoły było otrzymanie sztandaru w czerwcu 1968 roku.

W latach 70. szkoła kontynuuje najlepsze tradycje z jej bogatej 30 letniej historii. Od 1 września 1972 roku szkoła przyjmuje nazwę Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, a od 1975 roku nosi nazwę Zespół Szkół Mechanicznych. Uczy się w niej ogółem 1545 uczniów (w roku.1972), co stanowi 10-krotność liczby uczniów w stosunku do początków istnienia szkoły w 1946 roku. Zespół Szkół Mechanicznych jest w latach 70. największą tego typu placówką oświatową w Nysie i w województwie opolskim.

Za duży wkład w kształcenie specjalistycznej kadry dla przemysłu i udział w życiu społeczno-kulturalnym opolszczyzny szkołę uhonorowano w dniu 9 czerwca 1972 roku odznaką "Zasłużony Opolszczyźnie", a w dniu 16 września 1972 roku medalem "Zasłużony dla Ziemi Nyskiej". Podczas I Zjazdu Absolwentów w dniach 13-14 października 1972 roku, szkoła otrzymuje imię majora Henryka Sucharskiego.

W roku 1974 powstała Izba Tradycji Szkoły, w której zgromadzone są pamiątki i dokumenty związane z historią i współczesnością szkoły.

Dla potrzeb organizacji szkolnych i międzyszkolnych uroczystości kulturalnych rozpoczęto budowę auli szkolnej, którą oddano do użytku w 1977 roku. Powiększono również księgozbiór biblioteki szkoły do liczby 30 tysięcy tomów. W szkole działał pod patronatem ZHP Zespół Pieśni i Tańca, młodzież mogła rozwijać swoje zainteresowania w 14 kołach naukowych, które działały na terenie szkoły (m.in.  recytatorskie, matematyczne, fotograficzne, fizyczne i elektrotechniczne).

W latach 80. powstała w szkole pierwsza w Nysie pracownia komputerowa, istotną rolę w procesie kształcenia uczniów odgrywała również wyposażona w 25 tysięcy woluminów biblioteka szkolna.

Wysokie osiągnięcia szkoły w dziedzinie dydaktycznej i wychowawczej, turniejach i olimpiadach przedmiotowych, przyczyniły się do przyjęcia szkoły do elitarnego Klubu Przodujących Szkół (grudzień 1988 rok).

Zespół Szkół Mechanicznych od początku swojego istnienia był znaczącym ośrodkiem życia społeczno-kulturalnego miasta i regionu. W szkole aktywnie działały organizacje młodzieżowe, zwłaszcza ZHP (od 1956r.), Szkolne Koło Sportowe (od 1947r.) i koło PTTK. Uroczystościom szkolnym i miejskim towarzyszyły występy szkolnych zespołów artystycznych. W szkole funkcjonował 3 głosowy chór mieszany i zespół wokalno-instrumentalny. W 1953 roku powstał zespół teatralno-recytatorski oraz kwartet smyczkowy. W latach 70  powstaje Zespół Pieśni i Tańca oraz Kabaret "Zmechuś". Od 1988 roku wydawana była szkolna gazeta" Yeti".

W 1997 roku zorganizowano z okazji 50-lecia istnienia szkoły III Zjazd Absolwentów, co stało się przyczyną do podsumowania dotychczasowej pracy szkoły.

W latach 90-tych prowadzone były kroniki szkolne w których zapisywane były najważniejsze wydarzenia z życia szkoły. Obecnie w wyniku szybkiego rozwoju sieci Internet oraz informatyki zapis analogowy został wyparty przez zapis cyfrowy. W 2003 roku w szkole pojawiło się łącze stałe z bezpośrednim dostępem do sieci Internet. Spowodowało to potrzebę stworzenia szkolnej strony www na której do dnia dzisiejszego publikowane są najważniejsze wydarzenia z życia szkoły.

W 2001 roku wyodrębniono ze struktury Zespołu Szkół Mechanicznych w Nysie warsztaty szkolne i utworzono Centrum Kształcenia Praktycznego, którego głównym zadaniem była organizacja zajęć praktycznych dla młodzieży szkół powiatu nyskiego.

W 2006 roku odbyły się uroczystości z okazji 60-lecia Zespołu Szkół Mechanicznych na które przybyli zaproszeni goście, odbył się IV Zjazd Absolwentów. Uroczystości rozpoczęły się mszą w kościele św. Jakuba i Agnieszki w Nysie. Po przemarszu ulicami miasta dyrekcja szkoły oraz zaproszeni goście uroczyście przy ul. Orkana 6 odsłonili tablicę pamiątkową.

03 września 2012 roku Zespół Szkół Mechanicznych po połączeniu z Centrum Kształcenia Praktycznego zmienił nazwę na Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie. Dokonano uroczystego otwarcia nowego budynku konferencyjno – warsztatowego.              W uroczystościach brali udział m.in. biskup opolski Andrzej Czaja, wojewoda opolski Ryszard  Wilczyński a także opolski kurator oświaty Halina Bilik.

W roku 2014 oddane zostało do użytku boisko sportowe wielofunkcyjne wraz z siłownią na świeżym powietrzu. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie w roku 2016 obchodzić będzie 70 rocznicę swojego istnienia.


Źródła i literatura:

1. Kronika Zespołu Szkół Mechanicznych w Nysie, Archiwum ZSM w Nysie.

2. Księga Protokołów Ośrodka Szkolenia Energetyki w Nysie 1948-i950, Archiwum ZSM w Nysie.

3. Kruk - Różak D., Doświadczenia, osiągnięcia i projekty w zakresie promowania

szkoły, Nysa 2001.

4. Miasto Nysa. Szkice monograficzne, red. S. Popiołek, Wrocław 1970.

5, Snochowski M., Tradycje i współczesność Zespołu Szkół Mechanicznych w Nysie, Nysa 1977.

6. Strzałkowski K., Szkolnictwo ponadpodstawowe w Nysie [w]: Miasto Nysa. Szkice monograficzne, Wrocław 1970.

7. Wi1czyński W., W Technikum Mechanicznym, Nowiny Nyskie, 1955, nr 13

8. Zespół Szkół Mechanicznych w Nysie. 50 lat szkoły, red. M. Snochowski, Nysa 1995.

dr Joanna Kapera-Basoń

Poprawiony: piątek, 06 maja 2016 11:07