PDF Drukuj Email
Praktyki zawodowe
Wpisany przez ALitwin   

Praktyki zawodowe w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie


Istotą kształcenia w szkołach zawodowych jest przywiązanie wielkiego znaczenia do praktycznej nauki zawodu. Szkoła ma uczyć zawodu, a nie opowiadać o nim.
Praktyczna nauka zawodu może być organizowana jako:

•    zajęcia praktyczne
•    praktyki zawodowe

Przepisy prawne regulujące organizowanie praktycznej nauki zawodu zawarte są w Dz. U. nr 62 z 1996r. rozp. 291, Dz. U. nr 59 z 1996r. oraz Dz. U. 29 z 2001r. Rozporządzenie to określa, że celem praktycznej nauki zawodu jest przygotowanie uczniów szkół zasadniczych i średnich zawodowych dla młodzieży, do sprawnego wykonywania zawodu w zakresie umiejętności określonych w opisie zawodu.

W naszym Centrum praktyka zawodowa, jako jedna z form przygotowania zawodowego młodzieży prowadzona jest w Centrum Kształcenia Praktycznego w oraz w przedsiębiorstwach i zakładach pracy. Czas pracy, prawa i obowiązki praktykanta określa Kodeks Pracy. Praktykant podlega przepisom regulaminowym szkoły, jednocześnie ma obowiązek podporządkowania się przepisom organizacyjno - porządkowym zakładu pracy, na tych samych zasadach, co pracownicy.

Celem praktyki zawodowej jest pogłębienie wiadomości nabytych w szkole oraz doskonalenie umiejętności zawodowych na różnych stanowiskach pracy, przy wykonywaniu różnych czynności. Praktyka powinna również przygotować uczniów do kierowania pracą innych, wykształcić umiejętność pracy i współdziałania w zespole, wyrobić poczucie odpowiedzialności za jakość pracy, poszanowanie mienia, uczciwość.

Przy organizacji praktyk zawodowych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie współpracuje z następującymi zakładami pracy:

Praktyki koordynuje wicedyrektor mgr Adam Litwin