PDF Drukuj Email
Dostępność cyfrowa

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej (www.ckziu.nysa.pl) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie.

Data publikacji strony internetowej: 2010-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jest częściowo niezgodna: filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabosłyszących. Zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.  
Stronę www.ckziu.nysa.pl zaleca się przeglądać w przeglądarce Microsoft Edge. Korzystając z przeglądarki można korzystać z czytnika immersyjnego. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.,tj.:
Ctrl++ (powiększenie)
Ctrl+- (pomniejszenie)
Ctrl+0 (rozmiar pierwotny)
F11 (tryb pełnoekranowy)
Ctrl+A (zaznaczenie wszystkiego)
Ctrl+C (kopiowanie)
Ctrl+S (zapisanie strony)
Ctrl+F (szukanie na stronie)
Ctrl+P (drukowanie)
Ctrl+I (informacje o stronie)
Ctrl+Shift+Q (zamknięcie)

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 774333439
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.  
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie wraz z sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:
1. Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Orkana 6. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Przy wejściu nie ma platformy do wjazdu dla osób niepełnosprawnych.
2. Od strony boiska jest jedno wejścia. Do wejścia prowadzą schody, bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych.
3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Główne wejście do szkoły jest monitorowane, odczyt monitoringu znajduje się                           w siedzibie Szkoły.
4. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Klatki schodowe usytuowane są w połowie i na końcu korytarzy. Budynek nie posiada wind.
5. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
6. na parkingu szkolnym jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.