PDF Drukuj Email
Opis zawodów
Wpisany przez ALitwin   
piątek, 04 marca 2011 00:00

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

Zobacz krótki film o zawodzie !!!

Program zajęć został rozszerzony o modelowanie i drukowanie 3D


To nowy kierunek, nowy zawód, utworzony niedawno na potrzeby zmieniającej się rzeczywistości – komputeryzacji, digitalizacji i informatyzacji praktycznie wszystkich dziedzin naszego życia, a także na potrzeby zmieniającego się rynku pracy. Jest zawodem szerokoprofilowym kształcącym w dziedzinie związanej z multimediami, które wykorzystują różne formy informacji oraz różne formy przekazu. Daje to przyszłym absolwentom realne szanse na zatrudnienie nie tylko w Polsce, ale także w krajach Unii Europejskiej.

Technik cyfrowych procesów graficznych przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym.
Efekt pracy technika cyfrowych procesów graficznych może przybrać postać reklamy w prasie, telewizji, Internecie, lub na tzw. billboardach, a także książek, folderów, ulotek, plakatów itp.

Nyski "Mechanik" posiada profesjonalne oprogramowanie wykorzystywane na zajęciach praktycznych i pracowniach:

 • Corel Draw (grafika wektorowa),
 • Adobe Photoshop (grafika rastrowa),
 • Adobe InDesign (skład tekstu),
 • Adobe Acrobat Professional (tworzenie publikacji PDF),
 • Adobe Dreamweaver (tworzenie stron WWW),
 • Adobe Flash (animacje flashowe na stronach WWW),
 • Adobe Premiere (montaż filmów),
 • Impozycjoner (program do impozycji plików PDF).
Wyposażenie pracowni to między innymi:

 • profesjonalny sprzęt do filmowania i fotografowania
 • drukarki cyfrowe i ploter
 • drukarka 3D
 • urządzenia introligatorskie
 • przyrządy kontrolno - pomiarowe
Nauka w naszej szkole umożliwia:

zdobycie tytułu technika grafiki i poligrafii cyfrowej, uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:

PFG.04 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach


Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych może podejmować pracę w:

 • w wydawnictwach – w przygotowywaniu i projektowaniu publikacji;
 • w drukarniach – w procesach przygotowawczych i reprodukcyjnych, obsłudze maszyn i urządzeń cyfrowych, obsłudze cyfrowych systemów zarządzania drukarnią;
 • w zakładach poligraficznych – m.in. przy projektowaniu opakowań, drukowaniu cyfrowym i dalszej obróbce;
 • w agencjach reklamowych – m.in. przy projektowaniu gadżetów reklamowych, projektowaniu reklamy zewnętrznej, wystawiennictwie produktów, a także udziału w kampaniach reklamowych;
 • w studiach graficznych, filmowych, telewizyjnych, studiach fotografii cyfrowej;
 • w przemyśle (np. w wzornictwie przemysłowym, w przygotowywaniu materiałów do szkoleń zawodowych dla pracowników, w reklamie firm i sprzedaży produktów firmowych);
 • w obsłudze Internetu i projektowaniu witryn WWW.TECHNIK REKLAMY

Zobacz krótki film o zawodzie !!!


Zawód technik reklamy jest zawodem szerokoprofilowym z branży poligraficznej (PGF) wymagającym łączenia w sobie wiedzy ekonomicznej z zakresu gospodarki rynkowej,  wiedzy psychologicznej, plastycznej, jak i umiejętności kreatywnych, organizacyjnych i komunikacji interpersonalnej. Oferta kształcenia w  zawodzie technik reklamy skierowana jest zarówno do żeńskiej jak i męskiej części absolwentów szkół podstawowych. W ramach zawodu wyodrębnione zostały dwie kwalifikacje: PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego i PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową.  
Główne zadania zawodowe to: technik reklamy tworzy, produkuje oraz sprzedaje usługi reklamowe, przygotowuje oferty produktów i usług reklamowych, prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych, realizuje strategie marketingowe , tworzy przekaz reklamowy, wykonuje projekty reklamy, organizuje i prowadzi kampanie reklamowe, tworzy plan mediowy, bada opinie klientów oraz skuteczność i efektywność reklamy.  
Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie zaplanowano dla kwalifikacji: PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego – pod koniec II sem. w III klasie, dla kwalifikacji PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową – pod koniec II sem. w IV klasie.

Branża reklamowo-komunikacyjna jest jedną z najważniejszych branży XXI wieku. Sektor komunikacji marketingowej jest motorem wzrostu gospodarczego w krajach podlegających intensywnym procesom deindustrializacji. Jest także dobrym miernikiem koniunktury gospodarczej. Prognozuje się, że w perspektywie do 2020 roku sektor (w Europie) będzie dawał zatrudnienie ponad 7 milionom osób.
W krajach rozwiniętych sektor komunikacji marketingowej rośnie w tempie znacznie przewyższającym inne sektory gospodarki, co powoduje zwiększenie liczby miejsc pracy dla najlepiej wykształconych pracowników.  
Dotychczas zawód technik organizacji reklamy przypisany był do obszaru usług i administracji ale aktualnie w nowej nazwie jako technik reklamy jest  w obszarze poligraficzno-fotograficzno-reklamowym (PGF). Branża marketingowa i reklamowa podlega dynamicznym zmianom, które napędza rozwój cyfrowych technologii i nowoczesnych mediów przekazu reklamowego. Przedstawiciele branży stoją przed koniecznością nieustannego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych doświadczeń. Analizy rynku pracy wykonane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie wskazują na nadwyżki specjalistów w branży reklamowej, natomiast analizując rynek pracy można wnioskować ogromne zapotrzebowanie w tej branży, biorąc pod uwagę ilość ofert pracy w całej Polsce. Pracodawcy poszukują ludzi kreatywnych, innowacyjnych i gotowych na rozwój. Poza tym specjaliści branży reklamowej mają duże możliwości samozatrudnienia.  

Absolwent kierunku technik reklamy znajdzie  zatrudnienie w branży reklamowo-komunikacyjnej w następujących firmach:  
agencje reklamowe full service lub agencje specjalistyczne, działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, biura ogłoszeń środków masowego przekazu, działy promocji środków masowego przekazu, agencje i studia graficzne, studia produkcyjne, agencje do spraw kontaktów z prasą i kształtowania PR-public relations, media ogólnopolskie i lokalne: telewizja, radio, prasa; instytuty badań opinii publicznej.

Celem kształcenia zawodowego technika reklamy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie jest przygotowanie uczniów do realiów współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego dostosowania się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Jest to zawód, w którym ogromne znaczenie ma kształcenie przez całe życie, dlatego uczący musi mieć świadomość ciągłej aktualizacji wiedzy i doskonalenia własnych umiejętności zawodowych.  
W programie nauczania wyodrębniono przedmioty teoretyczne zawodowe:

 • Podstawy reklamy
 • Marketing w reklamie
 • Prawo i etyka w reklamie
 • Psychologia reklamy  
 • Techniki i produkcja reklamy
 • Język obcy (angielski) w reklamie

oraz przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Organizacja sprzedaży reklamy;
 • Projektowanie i prowadzenie kampanii reklamowej
 • Pracownia rysunku i liternictwa
 • Grafika komputerowa (na oprogramowaniu z pakietu Adobe CC)
 • Praktyka zawodowa w klasie IV i klasie V

Absolwent technikum w zawodzie technik reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących szczegółowych zadań zawodowych:

w zakresie kwalifikacji PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego:

 • posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu reklamy i marketingu,
 • określać rolę i funkcje reklamy w różnych kontekstach,
 • stworzyć przekaz reklamowy,
 • stworzyć plany sprzedażowe reklamy,  
 • redagować oferty handlowe i wyceny dla klientów,
 • wykonać projekty reklam, posługując się oprogramowaniem do grafiki i dokumentacją,
 • zarządzać procesem tworzenia reklamy,
 • znać i analizować rynek mediów,
 • współpracować w zespole tworzącym reklamę,
 • wykazać się kreatywnością i otwartością na zmiany oraz przestrzegać zasad kultury i etyki w komunikacji z innymi osobami,

w zakresie kwalifikacji PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową:

 • posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu reklamy,
 • określać rolę i funkcje reklamy w różnych kontekstach,
 • zarządzać procesem tworzenia reklamy,
 • współpracować w zespole tworzącym reklamę oraz zarządzać małymi zespołami,
 • wykazać się kreatywnością i otwartością na zmiany oraz przestrzegać zasad kultury i etyki w komunikacji z innymi osobami,
 • wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii w procesie powstawania reklamy,
 • opracować strategię komunikacji marki,
 • opracować plan kampanii reklamowej oraz zarządzać procesem jej realizacji,
 • wyciągać wnioski z badań reklamy i je prezentować,
 • sprzedać zleceniodawcy kampanię reklamową,
 • sporządzać media plany,
 • stosować techniki kreatywne, przepisy prawa, normy etyczne,
 • zarządzać informacjami w procesie realizacji kampanii reklamowej,
 • planować i realizować badania reklamy,
 • aktualizować swoją wiedzę i doskonalić swoje umiejętności zawodowe,
 • wprowadzać rozwiązania poprawiające warunki i jakość pracy.


KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE od 2019 r.:
PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamowąTECHNIK MECHATRONIK

Zobacz krótki film o zawodzie !!!

Jedną z najbardziej ekspansywnych dziedzin techniki jest elektronika. Jej wpływ na inne obszary techniki jest tak duży, że pojawiają się zupełnie nowe dziedziny (dyscypliny zawodowe). Przykładem takiej nowej dziedziny techniki jest właśnie mechatronika, która łączy w sobie zagadnienia mechaniki, elektroniki i oprogramowania i sterowania.


Mechatronika znajduje zastosowanie zarówno w dużych przedsiębiorstwach, jak i w małych zakładach produkcyjnych.
Do przykładowych urządzeń mechanicznych należą, między innymi: układy i urządzenia automatyki, obrabiarki sterowane numerycznie, układy i urządzenia elektroniki i automatyki samochodowej, aparatura medyczna.

Technik mechatronik projektuje i wytwarza części i zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych. Wykorzystuje w swojej pracy nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę. Pozyskuje, ocenia i tworzy dokumentację techniczną do urządzeń i układów mechatronicznych. Dobiera elementy, podzespoły, zespoły, moduły, wskaźniki i połączenia do urządzeń i systemów mechatronicznych. Przygotowuje elementy, wskaźniki, podzespoły i zespoły do montażu, nastawia ich parametry i nadzoruje ich montaż oraz demontaż. Projektuje i opracowuje procesy technologiczne produkcji części urządzeń i układów mechatronicznych.


Kształcenie dodatkowe:
Nasza Szkoła oferuje również swoim uczniom, przygotowanie do nabycia dodatkowych uprawnień zawodowych w zakresie wybranych zawodów, dodatkowych umiejętności zawodowych lub kwalifikacji, są to między innymi - kurs prawa jazdy, kurs spawacza, kurs operatora wózków widłowych i inne.
Uczniowie mają możliwość w czasie kształcenia brać udział w stażach uczniowskich odbywających się w ramach projektów edukacyjnych lub wyjechać na praktyki zagraniczne.

W wyniku realizacji kształcenia w zawodzie absolwent nabiera umiejętności:

 • czytania, analizy a także samodzielnego opracowywania dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • projektowania, instalowania i obsługiwania nowoczesne urządzeń mechatronicznych i linii produkcyjnych
 • programowania i nastawiania parametrów urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • instalowania i obsługi systemów sieciowych transmisji danych stosowane w mechatronice,
 • diagnozowania stanu urządzeń i systemów mechatronicznych i wykonywania ich naprawy,
 • prowadzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • sporządzania protokołów uszkodzeń, awarii i przeprowadzonych napraw,
 • programowania obrabiarek sterowanych numerycznie
 • programowania sterowników PLC
 • komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania

Absolwent szkoły jest przygotowany do kontynuowania nauki na kierunkach:
 • mechatronika
 • mechanika i budowa maszyn
 • inżynieria mechaniczna
 • budowa maszyn i lotnictwo
 • automatyka i robotyka
 • energetyka

Absolwentów mechatroniki cechuje bardzo wszechstronne wykształcenie. Podczas nauki rozwijają oni umiejętność systemowego myślenia, łączenia abstrakcji i konkretów, formułowania i rozwiązywania problemów. Dlatego też przyszli mechatronice są bardzo poszukiwani na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE od 2019 r.:
ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.06 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych


TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Zobacz krótki film o zawodzie !!!

Technik pojazdów samochodowych - to kierunek związany z  obsługą  współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są „naszpikowane” elektroniką i nowoczesnymi technologiami. Zaletą kierunku są dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Uczniowie kształcący się w tym kierunku będą stawać się z roku na rok specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych a także diagnostyki samochodowej.

Przedmioty zawodowe realizowane w czasie kształcenia:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie samochodowym 
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Budowa pojazdów samochodowych
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki 
 • Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych
 • Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami kategorii B
 • Język obcy w przedsiębiorstwie samochodowym
 • Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 
 • Obsługa i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 
 • Organizowanie i nadzorowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
 • Rysunek techniczny

Kształcenie dodatkowe:
Nasza Szkoła oferuje również swoim uczniom, przygotowanie do nabycia dodatkowych uprawnień zawodowych w zakresie wybranych zawodów, dodatkowych umiejętności zawodowych lub kwalifikacji, są to między innymi - kurs prawa jazdy, kurs spawacza, kurs operatora wózków widłowych i inne.
Uczniowie mają możliwość w czasie kształcenia brać udział w stażach uczniowskich odbywających się w ramach projektów edukacyjnych lub wyjechać na praktyki zagraniczne.


Po ukończeniu szkoły:
Technik pojazdów samochodowych po zdaniu matury może kontynuować naukę w Wyższych Szkołach Zawodowych,  Politechnikach lub innych Szkołach Wyższych.

Technik pojazdów samochodowych może podjąć pracę:

 • w stacjach obsługi pojazdów samochodowych i warsztatach naprawczych
 • salonach sprzedaży pojazdów samochodowych 
 • punktach sprzedaży części zamiennych
 • fabrykach produkujących pojazdy samochodowe oraz części zamienne,
 • instytucjach zajmujących się ubezpieczeniami komunikacyjnymi,
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego
 • przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych, 
 • stacjach kontroli pojazdów i innych.

Technik pojazdów samochodowych może także prowadzić usługi motoryzacyjne w formie własnej działalności gospodarczej.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE od 2019 r.:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowychTECHNIK MECHANIK

Technik mechanik to specjalista posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, zasad działania  i projektowania maszyn i urządzeń mechanicznych. W swojej pracy w pełni wykorzystuje współczesne technologie komputerowe. Zadaniem technika mechanika jest tworzenie wielofunkcyjnych produktów o złożonej budowie, z zastosowaniem najnowocześniejszych metod i technologii wytwarzania części maszyn. Zawód technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym. Duża rozmaitość zadań zawodowych, szeroki asortyment maszyn występujących w poszczególnych miejscach pracy, specyfika różnych procesów technologicznych i organizacyjnych nakłada na technika mechanika wymóg posiadania kwalifikacji o pewnej uniwersalności. Zdobyta wiedza podstawowa ma mu umożliwić szybkie dostosowanie się do zmieniającej sytuacji na rynku pracy. 


NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA

 • zdobycie tytułu technika mechanika
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach. 
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:

MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających
MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

W TRAKCIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH I PRAKTYCZNYCH NAUCZYSZ SIĘ

 • projektować i wytwarzać części maszyn i urządzeń,
 • dokonywać montażu maszyn i urządzeń,
 • instalować i uruchamiać maszyny i urządzenia,
 • obsługiwać maszyny i urządzenia,
 • organizować proces produkcji.

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE

Technik mechanik powinien charakteryzować się:

 • zdolnościami manualnymi,
 • starannością,
 • zmysłem technicznym,
 • poczuciem odpowiedzialności,
 • sumiennością,
 • kreatywnością,
 • dobrą pamięcią i zdolnością koncentracji,
 • dokładnością i terminowością,
 • samokontrolą i cierpliwością,
 • umiejętnością pracy pod presją czasu,
 • umiejętnością nawiązywania i podtrzymywania kontaktów,
 • gotowością do ciągłego samokształcenia się.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA
W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły średniej dają tytuł technika mechanika, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych. Absolwenci technikum mechanika mają doskonałe podwaliny do dalszego kształcenia się na poziomie politechnicznym w większości kierunków.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik może podejmować pracę w  sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego. Najczęściej  są zatrudniani na stanowiskach związanych z: obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych, montażem  maszyn, kontrolą techniczną, organizacją i nadzorowaniem prac, konserwacją i naprawą eksploatowanych maszyn, organizowaniem zaopatrzenia i zbytu. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem szerokoprofilowym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.TECHNIK ELEKTRYK

Zobacz krótki film o zawodzie !!!

Zawód technik elektryk zgodnie z nowym rozporządzeniem ws. klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego jest zawodem z branży energetycznej (ELE). Zawód ten w 2020 roku został wymieniony jako zawód o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa, co oznacza, że w ciągu najbliższych lat absolwenci nie będą mieli problemów ze znalezieniem ciekawej, dobrze płatnej pracy.
Nasza szkoła posiada wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną oraz bardzo dobrze wyposażone pracownie do nauki zawodu technik elektryk.
Przedmioty zawodowe realizowane w czasie kształcenia:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Rysunek techniczny
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Maszyny i urządzenia elektryczne
 • Instalacje elektryczne
 • Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
 • Język obcy zawodowy
 • Pomiary elektryczne i elektroniczne
 • Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych
 • Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Kształcenie dodatkowe:
Nasza Szkoła oferuje również swoim uczniom, przygotowanie do nabycia dodatkowych uprawnień zawodowych w zakresie wybranych zawodów, dodatkowych umiejętności zawodowych lub kwalifikacji, są to między innymi - kurs prawa jazdy, kurs elektryczny SEP „E” do 1 kV, kurs spawacza, kurs operatora wózków widłowych i inne. Uczniowie mają możliwość w czasie kształcenia brać udział w stażach uczniowskich odbywających się w ramach projektów edukacyjnych lub wyjechać na praktyki zagraniczne.
Absolwent technikum będzie przygotowany do wykonywania badań i kontroli urządzeń elektrycznych w procesie produkcji i eksploatacji, użytkowania, instalowania i obsługiwania układów elektrycznych oraz dokonywania prostych napraw.

Po ukończeniu szkoły:
Technik elektryk po zdaniu matury może kontynuować naukę w Wyższych Szkołach Zawodowych,  Politechnikach lub innych Szkołach Wyższych.
Technik elektryk może podjąć pracę w:

 • zakładach produkujących urządzenia elektryczne,
 • zakładach przemysłowych na stanowiskach w dziale utrzymania ruchu,
 • zakładach usługowych wykonujących kompleksowo i naprawiających instalacje elektryczne,
 • zakładach usługowych naprawiających maszyny elektryczne oraz osprzęt elektryczny powszechnego użytku,
 • zakładach energetycznych i elektrowniach,
 • biurach projektowych,
 • może założyć i prowadzić własną firmę naprawiającą maszyny i urządzenia elektryczne lub wykonującą instalacje elektryczne.


W ramach zawodu wyodrębnione zostały dwie kwalifikacje:
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych i
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.


TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ


 

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.


W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będą przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

2) wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

3) konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

4) kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

5) sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Opis zawodu

Zajmuje się projektowaniem i nadzorowaniem wykonania instalacji sanitarnych i grzewczych wyposażonych w urządzenia i systemy energetyki odnawialnej (kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę). Kontroluje prawidłowe funkcjonowanie wyposażenia sanitarnego budynków, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych.

Zadania zawodowe

- wykonuje szkice i rysunki instalacji sanitarnych i grzewczych

- projektuje instalacje grzewczą

- lokalizuje urządzenia i instalacje grzewcze, w razie potrzeby usuwa usterki

- prowadzi budowę / nadzoruje stan instalacji i urządzeń sanitarnych

- nadzoruje eksploatację instalacji sanitarnych i grzewczych

- zajmuje się doborem materiałów, sprzętu, maszyn, narzędzi do wykonania instalacji sanitarnej

- kontroluje jakość wykonania robót instalacyjnych, zgodność z dokumentacją techniczną oraz prawem budowlanym

- przeprowadza próby szczelności i ciśnienia

- organizuje i kieruje pracą brygady roboczej

- sporządza kosztorysy, ofert przetargowe i kalkulacje

- zna i stosuje podstawowe akty prawne, normy techniczne z zakresu prawa budowlanego

- potrafi udzielić pierwszej pomocy

- organizuje stanowisko pracy i dobiera materiały zgodnie z zasadami ergonomii, bhp, przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska

Stanowiska pracy

Firmy i przedsiębiorstwa, które zajmują się instalacją oraz produkcją kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę i urządzeń technicznych energii odnawialnej. Serwisy zajmujące się obsługą tych urządzeń. Firmy projektujące i montujące kotłownie ekologiczne, firmy dystrybucyjne i doradcze, hurtownie.

Predyspozycje

- dobra koordynacja wzrokowo- ruchowa

- sprawność fizyczna i dobry stan zdrowia

- umiejętności organizacyjne, dobra komunikatywność

-spostrzegawczość, dokładnośćSZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA- MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Typ szkoły: 3 letnia

Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje prace konserwacyjne, obsługowe i naprawcze samochodów oraz ich zespołów; kontroluje stan techniczny zespołów i układów samochodowych oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich.


Uczniowie kształcący się w tym kierunku będą z roku na rok nabywać i doskonalić umiejętności naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.
Przedmioty zawodowe realizowane w czasie kształcenia:

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie samochodowym
2. Rysunek techniczny
3. Podstawy konstrukcji maszyn
4. Podstawy elektrotechniki i elektroniki
5. Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami kategorii B
6. Budowa pojazdów samochodowych
7. Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych
8. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
9. Język obcy w przedsiębiorstwie samochodowym

Uczniowie realizują praktyki zawodowe w Centrum Kształcenia Zawodowego, które wchodzi w skład naszej Szkoły lub w zakładach, z którymi współpracujemy, czyli nie muszą martwić się o to gdzie będą odbywać praktyki. To MY się o to staramy, aby nabywanie umiejętności praktycznych odbywało się w najlepszym miejscu.


Kształcenie dodatkowe:
Nasza Szkoła oferuje również swoim uczniom, przygotowanie do nabycia dodatkowych uprawnień zawodowych w zakresie wybranych zawodów, dodatkowych umiejętności zawodowych lub kwalifikacji, są to między innymi - kurs prawa jazdy, kurs spawacza, kurs operatora wózków widłowych i inne. Uczniowie mają możliwość w czasie kształcenia brać udział w stażach uczniowskich odbywających się w ramach projektów edukacyjnych lub wyjechać na praktyki zagraniczne.

Po ukończeniu szkoły:
Mechanik pojazdów samochodowych, który uzyska potwierdzenie kwalifikacji, może kontynuować naukę w Nasze Szkole zapisując się na II-stopień szkoły branżowej, gdzie może uzyskać tytuł Technika Pojazdów Samochodowych oraz może przystąpić do egzaminu maturalnego. Może także kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych począwszy od II klasy.

Mechanik pojazdów samochodowych może podjąć pracę:

 • w stacjach obsługi pojazdów samochodowych i warsztatach naprawczych
 • magazynach i punktach sprzedaży części zamiennych
 • fabrykach produkujących pojazdy samochodowe i części samochodowe
 • przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych,
 • stacjach kontroli pojazdów i innych.

Mechanik pojazdów samochodowych może także prowadzić usługi motoryzacyjne w formie własnej działalności gospodarczej.

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE od 2019r.:
MOT.05 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

PAMIĘTAJ !!!
UZYSKANIE WYKSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DAJE CI MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA ZAWODU I PODJĘCIA PRACY
JAK RÓWNIEŻ KONTYNUACJI NAUKI I UZYSKANIE TYTUŁU TECHNIKA


SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA- ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Typ szkoły: 3 letnia

Do elektromechanika pojazdów samochodowych należy: instalowanie w samochodach elektrycznych i elektronicznych urządzeń, prawidłowe ustawianie zapłonu i świateł samochodowych; przeprowadzanie napraw lub regeneracja uszkodzonych urządzeń elektrycznych, za pomocą  amperomierza, woltomierza, urządzeń diagnostycznych do ustawiania i regulacji zapłonu i ustawiania świateł, kluczami dynamometrycznymi, wkrętakami z napędem pneumatycznym, specjalnymi przyrządami umożliwiającymi montowanie i demontowanie elektrycznych urządzeń samochodowych oraz typowymi narzędziami ślusarskimi.


Uczniowie kształcący się w tym kierunku będą z roku na rok nabywać i doskonalić umiejętności diagnostyki, naprawy i obsługi urządzeń elektrycznych i elektronicznych w pojazdach samochodowych.

Przedmioty zawodowe realizowane w czasie kształcenia:

1.Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie samochodowym   
2.Rysunek techniczny
3.Podstawy konstrukcji maszyn
4.Podstawy elektrotechniki i elektroniki
5.Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami kategorii B
6.Budowa pojazdów samochodowych
7.Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych
8.Język obcy w przedsiębiorstwie samochodowym

Praktyki zawodowe realizowane w czasie kształcenia:
Uczniowie realizują praktyki zawodowe w Centrum Kształcenia Praktycznego w Naszej Szkole lub w zakładach, z którymi współpracujemy, czyli nie muszą martwić się o to gdzie będą odbywać praktyki. To Nasza Szkoła stara się, aby nabywanie umiejętności praktycznych odbywało się w najlepszym miejscu.


Kształcenie dodatkowe:
Nasza Szkoła oferuje również swoim uczniom, przygotowanie do nabycia dodatkowych uprawnień zawodowych w zakresie wybranych zawodów, dodatkowych umiejętności zawodowych lub kwalifikacji, są to między innymi - kurs prawa jazdy, kurs spawacza, kurs operatora wózków widłowych i inne. Uczniowie mają możliwość w czasie kształcenia brać udział w stażach uczniowskich odbywających się w ramach projektów edukacyjnych lub wyjechać na praktyki zagraniczne..

Po ukończeniu szkoły:
Elektromechanik pojazdów samochodowych, który uzyska potwierdzenie kwalifikacji, może kontynuować naukę w Nasze Szkole zapisując się na II-stopień szkoły branżowej, gdzie może uzyskać tytuł Technika Pojazdów Samochodowych oraz może przystąpić do egzaminu maturalnego. Może także kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych począwszy od II klasy.


Elektromechanik pojazdów samochodowych może podjąć pracę:

 • w stacjach obsługi pojazdów samochodowych i elektromechanicznych warsztatach naprawczych
 • magazynach i punktach sprzedaży części zamiennych
 • fabrykach produkujących pojazdy samochodowe i części samochodowe
 • przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych,
 • stacjach kontroli pojazdów i innych.


Elektromechanik pojazdów samochodowych może także prowadzić usługi motoryzacyjne w formie własnej działalności gospodarczej.

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE od 2019r.:
MOT.02.Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów

PAMIĘTAJ !!!
UZYSKANIE WYKSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DAJE CI MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA ZAWODU I PODJĘCIA PRACY
JAK RÓWNIEŻ KONTYNUACJI NAUKI I UZYSKANIE TYTUŁU TECHNIKA


SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA - ELEKTRYK
Typ szkoły: 3 letnia

Zawód elektryk zgodnie z nowym rozporządzeniem ws. klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego jest zawodem z branży energetycznej (ELE). Zawód ten w 2020 roku został wymieniony jako zawód o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa, co oznacza, że w ciągu najbliższych lat absolwenci nie będą mieli problemów ze znalezieniem ciekawej, dobrze płatnej pracy.

Nasza szkoła posiada wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną oraz bardzo dobrze wyposażone pracownie do nauki zawodu elektryk.
Przedmioty zawodowe realizowane w czasie kształcenia:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Rysunek techniczny
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Maszyny i urządzenia elektryczne
 • Instalacje elektryczne
 • Pomiary elektryczne i elektroniczne
 • Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych
 • Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Kształcenie dodatkowe:
Nasza Szkoła oferuje również swoim uczniom, przygotowanie do nabycia dodatkowych uprawnień zawodowych w zakresie wybranych zawodów, dodatkowych umiejętności zawodowych lub kwalifikacji, są to między innymi - kurs prawa jazdy, kurs elektryczny SEP „E” do 1 kV, kurs spawacza, kurs operatora wózków widłowych i inne. Uczniowie mają możliwość w czasie kształcenia brać udział w stażach uczniowskich odbywających się w ramach projektów edukacyjnych lub wyjechać na praktyki zagraniczne.
Absolwent szkoły branżowej I stopnia  będzie przygotowany do wykonywania badań i kontroli urządzeń elektrycznych w procesie produkcji i eksploatacji, użytkowania, instalowania i obsługiwania układów elektrycznych oraz dokonywania prostych napraw.

Po ukończeniu szkoły:
Elektryk po ukończeniu Szkoły Branżowej 1 stopnia może kontynuować naukę w Szkole Branżowej 2 stopnia i zdobyć zawód technika elektryka.
Elektryk może podjąć pracę w:

 • zakładach przemysłowych na stanowiskach w dziale utrzymania ruchu,
 • zakładach usługowych naprawiających maszyny elektryczne oraz osprzęt elektryczny powszechnego użytku,
 • zakładach usługowych wykonujących kompleksowo i naprawiających instalacje elektryczne,
 • zakładach produkujących urządzenia elektryczne,
 • zakładach energetycznych i elektrowniach,
 • może założyć i prowadzić własną firmę naprawiającą maszyny i urządzenia elektryczne lub wykonującą instalacje elektryczne.


W ramach zawodu wyodrębnione została kwalifikacja:
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

PAMIĘTAJ !!!
UZYSKANIE WYKSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DAJE CI MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA ZAWODU I PODJĘCIA PRACY
JAK RÓWNIEŻ KONTYNUACJI NAUKI I UZYSKANIE TYTUŁU TECHNIKA


SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA - STOLARZ
Typ szkoły: 3 letnia

Celem pracy stolarza jest wykonywanie i konserwacja przedmiotów drewnianych (lub drewnopodobnych) takich jak: meble (w budynkach mieszkalnych, w halach produkcyjnych i fabrycznych, magazynach, obiektach handlowo-usługowych), meble artystyczne, elementy stolarki budowlanej (okna, drzwi), skrzynie, instrumenty muzyczne, ramy, a także wyroby dekoracyjne i użytkowe


Do zadań stolarza należy wykonywanie, montowanie i naprawianie konstrukcji drewnianych, elementów z drewna oraz bardzo popularnych mebli stanowiących wyposażenie mieszkań lub innych lokali. Stolarz wykonuje je na podstawie gotowej dokumentacji i szkiców lub według własnych projektów. Musi umieć doskonale rozpoznawać gatunki drewna i materiałów drewnopodobnych (np. płyty pilśniowe i laminowane) oraz odpowiednio dobierać je w zależności od przeznaczenia wyrobu. Musi znać właściwości i przeznaczenie naturalnych i chemicznych środków stosowanych w stolarstwie takich jak: pokosty, lakiery, kleje, bejce, farby.

Przykładowe zadania zawodowe stolarza:

 • trasowanie i ręczna obróbka drewna,
 • obsługa obrabiarek drewna;piły tarczowe i taśmowe,strugarki, frezarki, wiertarki i inne,
 • właściwe przygotowanie powierzchni okleinowanych, nakładanie oklein sposobem ręcznym oraz z zastosowaniem urządzeń mechanicznych,
 • montaż mebli oraz stolarki budowlanej i wykańczanie ich powierzchni,
 • okuwanie wyrobów stolarskich różnego typu okuciami,
 • wykonywanie elementów i przedmiotów o charakterze galanterii,
 • naprawianie i odświeżanie mebli i wyrobów stolarki budowlanej,
KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE:
DRM.04.Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

PAMIĘTAJ !!!
UZYSKANIE WYKSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DAJE CI MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA ZAWODU I PODJĘCIA PRACY
JAK RÓWNIEŻ KONTYNUACJI NAUKI I UZYSKANIE TYTUŁU TECHNIKA


SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA - ŚLUSARZ


To jeden z podstawowych i najstarszych zawodów w przemyśle metalowym i maszynowym. Z tego  też względu ma szerokie zastosowanie w gospodarce narodowej, głównie w usługach oraz wytwarzaniu i eksploatacji wyrobów technicznych branży metalowej.
Pomimo rozwoju różnych dziedzin związanych z nowoczesnymi technologiami, zapotrzebowanie na specjalistów wykonujących usługi ślusarskie ciągle rośnie. Dlatego jeżeli chcesz mieć pewność, że cokolwiek by się nie stało, zawsze sobie poradzisz i znajdziesz nową pracę bez problemu, to wybierz ten zawód!
ABSOLWENT W ZAWODZIE ŚLUSARZ POTRAFI:
• wykonać elementy maszyn, urządzeń oraz sprzętu powszechnego użytku metodami obróbki ręcznej i maszynowej, np. toczeniem, frezowaniem, szlifowaniem;
• wykonać połączenia metodami nitowania, spawania, lutowania, zgrzewania;
• naprawiać i konserwować elementy maszyn, urządzeń i narzędzi oraz sprzętu powszechnego użytku;
EGZAMINY KWALIFIKACYJNE
Uczeń kształcący się w zawodzie ślusarz, zdaje tylko jeden egzamin, dzięki któremu uzyskuje kwalifikacje w zakresie:  
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Uniwersalność kwalifikacji zawodowych ślusarza daje możliwości zatrudnienia w:
• zakładach produkcyjnych z różnych branż;
• budownictwie;
• usługach;
• administracji budynków (np. w roli konserwatorów).
Dodatkowo umożliwia:
• prowadzenie własnej działalności gospodarczej;
• uzyskanie dodatkowych uprawnień np. spawacza, a tym samym zwiększenie możliwości zdobycia atrakcyjnej pracy;
• wykonywanie wielu zadań zawodowych w zawodach pokrewnych (np. mechanik monter maszyn i urządzeń, instalator urządzeń sanitarnych itp.)


SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA - OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH


Jest to zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy. Pracownicy z takimi kwalifikacjami poszukiwani są w wielu mniejszych i większych zakładach usługowych i produkcyjnych w regionie, kraju i zagranicą.
Operatorzy obrabiarek skrawających pracują na różnych stanowiskach: tokarzy, frezerów, szlifierzy, ustawiaczy maszyn cnc, programistów, ślusarzy narzędziowych. Pracownik  obsługujący maszyny cnc podczas produkcji kalibruje obrabiarkę, ładuje gotowy program produkcyjny do maszyny, sprawdza jej ustawienia, zaopatruje w narzędzia, mocuje materiał, nadzoruje wykonanie i  sprawdza wymiary gotowych produktów. Osoba o takich kwalifikacjach  przygotowuje do pracy i obsługuje obrabiarki konwencjonalne i numeryczne. 
Rynek pracy potrzebuje znawców procesów toczenia, frezowania, szlifowania materiałów z użyciem obrabiarek sterowanych numerycznie oraz konwencjonalnych. Są oni szanowanymi i dobrze opłacanymi fachowcami.


Umiejętności

 • Jako absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
 • wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
 • wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
 • czytania dokumentacji technologicznej  i rysowania rysunków metodą CAD
 • zdobycie umiejętności do aktywnego zachowania się na rynku pracy


Predyspozycje

 • Koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • Wytrzymałość fizyczna
 • Podzielność i koncentracja uwagi
 • Spostrzegawczość
 • Zainteresowania techniczne
 • Zdolności manualne


Możliwości zatrudnienia
Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców itp.

Współpraca z zakładami i firmami
Celem kształcenia zawodowego – branżowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe powinien legitymować się pełnymi kwalifikacjami zawodowymi. Aby dobrze przygotować przyszłych  pracowników do rzeczywistych  warunków pracy współpracujemy z takimi partnerami jak:
   
Dodatkowe uprawnienia  do uzyskania w trakcie nauki
W czasie trwania nauki uczeń będzie miał możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień spawacza (różne metody), uprawnień SEP do 1 KV ,kursy prawa jazdy kategorii B oraz uprawnienia do kierowania wózkami jezdniowymi. Po ukończeniu nauki absolwent będzie posiadał odpowiedni poziom wiedzy ogólnej oraz wiadomości i umiejętności ogólnozawodowe  i specjalistyczne.

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE:
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających


Możliwość kontynuacji nauki

Ukończenie branżowej szkoły I stopnia (po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie) umożliwi uzyskanie wykształcenia zasadniczego zawodowego i otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Absolwenci szkoły branżowej I stopnia mogą kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia. Kontynuacja nauki umożliwia nabycie umiejętności z drugiej kwalifikacji MEC.09. (Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń) oraz uzyskanie średniego wykształcenia.  Wtedy uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik.
Uczęszczając do szkoły branżowej II stopnia uczeń zdobywa wiedzę umożliwiającą mu zdawanie egzaminu maturalnego. Po jego zdaniu może rozpocząć naukę na studiach wyższych. 


SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA-MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Monter zabudowy i robót wykończeniowych to zawód bardzo wszechstronny, który daje kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych, np. malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych. W chwili obecnej budownictwo bardzo dynamicznie się rozwija i na rynku pracy brakuje fachowców. Absolwenci kierunku nauczania ?Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie? są bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych. Po ukończeniu szkoły w tym zawodzie absolwenci potrafią m. in.:

 • wykonywać prace wykończeniowe w budynku,
 • analizować dokumentację budowlaną ,
 • obliczać ilość materiałów potrzebnych do wykonywania zleconych robót.

Absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia pracy zawodowej, ponieważ podczas praktycznej nauki zawodu uczą się na przygotowanych stanowiskach w warsztatach szkolnych oraz na stanowiskach pracy robót wykończeniowych realizowanych przez naszą szkołę.

Szkoła zapewnia realizację zajęć praktycznych.

Absolwenci szkoły uzyskują po zdaniu kwalifikacji zawodowych  tytuł zawodowy "monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie", mogą być zatrudniani przy robotach wykończeniowych oraz prowadzić własną działalność gospodarczą lub kontynuować naukę.


SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA