PDF Drukuj Email
Konkurs "Odnawialne żródła energii"
Wpisany przez ALitwin   
czwartek, 01 października 2009 00:00

Wszystkich uczniów serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszą prezentację multimedialną  pt.  „Odnawialne źródła energii” organizowanego w ramach projektu  „Oszczędzanie energii elektrycznej  - koniecznością, nie kaprysem”.

Celem konkursu jest zainteresowanie problemami racjonalnego gospodarowania energią w tym koniecznością jej oszczędzania,  propagowanie wykorzystania odnawialnych żródeł energii  oraz kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie  indywidualnie lub w grupach dwuosobowych wszystkich klas ZSM . Praca powinna być wykonana w postaci slajdów (środowisko Microsoft Power Point, Open Office Impress) lub w formie filmu wykonanego w dowolnej technice ( np. Windows Movie Maker).
Ocenie podlegać będzie treść zawartych informacji,  forma wykonania prezentacji multimedialnej,  opakowanie , nadruk na płycie CD lub DVD. Praca powinna być przedstawiona na nośniku CD lub DVD z widocznym opisem: imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa.
Najlepsze prace zostaną  nagrodzone i zaprezentowane na szkolnym sympozjum.

Gotowe prace należy składać do 18 grudnia 2009 roku w  sali nr  24  ZSM lub sali nr 21 ZSM.

Regulamin konkursu szkolnego  „Odnawialne źródła energii”

1. Konkurs pt.: „ Odnawialne  źródła energii”, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez nauczycieli fizyki, geografii, informatyki oraz zawodowych przedmiotów elektrycznych Zespołu Szkół Mechanicznych w Nysie, ul. Orkana 6.
2. Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży  problemami racjonalnego gospodarowania energią -  w tym koniecznością ich oszczędzania,  propagowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii  oraz kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgoda na postanowienia niniejszego  Regulaminu. Rejestracja uczestnika jest równoznaczna  z akceptacją Regulaminu.
4. Uczestnik Konkursu zgłaszając swoje uczestnictwo wyraża zgodę na pobranie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu  prowadzenia Konkursu ( Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. U. Nr 133, poz. 883)).
5. W celu prawidłowej rejestracji do Konkursu należy podać następujące informacje: imię, nazwisko, klasę.
6. Podanie nieprawdziwych danych jest wystarczającym powodem do usunięcia uczestnika z Konkursu.
7. W Konkursie mogą uczestniczyć  uczniowie indywidualnie lub w grupach dwuosobowych wszystkich klas Zespołu  Szkół Mechanicznych w Nysie przy ulicy Orkana 6.

8. Za przebieg konkursu odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:

  • mgr Tomasz Trubiłowicz
  • mgr Bogusława Sołtysiak
  • mgr Bogumiła Szwedo
  • mgr inż. Danuta Gąsiorek
  • przedstawiciel Samorządu Szkolnego

9. Od podjętych przez Komisję Konkursową decyzji można się odwołać w terminie do 7 dni od opublikowania wyników konkursu. Odwołanie należy zgłosić pisemnie w sali nr 24 Zespołu Szkół Mechanicznych w Nysie ul. Orkana 6.


10. Forma wykonania prezentacji na temat:  „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII”
Praca powinna być wykonana w postaci slajdów (środowisko Microsoft Power Point, Open Office Impress) lub w formie filmu wykonanego w dowolnej technice ( np. Windows Movie Maker).
Ocenie będzie podlegać:
- treść zawartych informacji
- forma wykonania prezentacji multimedialnej
- opakowanie, nadruk na płycie CD lub DVD
Praca powinna być przedstawiona na nośniku CD lub DVD z widocznym opisem:
- imię i nazwisko uczestnika ( uczestników) konkursu
- klasa

11. W Konkursie zostaną  wybrane i nagrodzone trzy najlepsze prace  ( pierwsze, drugie, trzecie miejsce). Przewidziane są również wyróżnienia.
12. Z przebiegu Konkursu sporządza się protokół zawierający imienny skład  Komisji Konkursowej oraz inne ważne okoliczności , jakie zaszły w czasie trwania etapu Konkursu. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Konkursowej obecni przy sprawdzaniu i ocenianiu prac.
13. Konkurs przeprowadzony będzie w następujących terminach:
a) od 1 października 2009 r. – rejestracja uczestników ( sala nr 24 ZSM lub sala  nr 21 ZSM  w Nysie) oraz rozpoczęcie konkursu pt.:„ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII”
b) 18  grudnia 2009 r. – upływa termin oddania gotowych prac  ( sala nr 24 ZSM lub sala  nr 21 ZSM  w Nysie)
c) luty/marzec 2010 r. – ogłoszenie wyników,  nagrodzenie najlepszych prac i ich prezentacja na sympozjum pt. „ Oszczędzanie energii elektrycznej – koniecznością, nie kaprysem”.
14. W czasie trwania Konkursu uczestnicy są  zobowiązani  do zachowania w tajemnicy swoich rozwiązań oraz  do samodzielnej pracy.
15. Uczestnik, który podczas konkursu korzysta z niedozwolonych form pomocy, dokonał powielenia pracy, przedstawił pracę, której nie wykonał osobiście, nie podał źródeł wykorzystanych przez siebie informacji w przedstawionej pracy, podlega dyskwalifikacji z jednoczesnym skreśleniem z listy uczestników konkursu.
16. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu. Z chwilą ich opublikowania stają się one obowiązujące.
17. W sytuacjach nieobjętych niniejszym Regulaminem Konkursu sytuacje sporne rozstrzyga  Komisja Konkursowa.

Poprawiony: czwartek, 01 kwietnia 2010 08:49