PDF Drukuj Email
Mała Olimpiada Techniczna 2015 - regulamin
Wpisany przez ALitwin   
środa, 04 lutego 2015 10:55

REGULAMIN MAŁEJ OLIMPIADY TECHNICZNEJ

I. Cele olimpiady

 1. Stworzenie motywacji do zainteresowania uczniów szkół gimnazjalnych nauczaniem w szkołach (placówkach edukacyjnych) o profilu technicznym i zawodowym.
 2. Pobudzanie uczniów do samodzielnego zdobywania, poszerzania i aktualizowania wiedzy oraz umiejętności (samokształcenia).
 3. Upowszechnianie najnowszej wiedzy z zakresu techniki mechanicznej, mechatronicznej, elektrycznej i samochodowej oraz
 4. Zainspirowanie rywalizacji między szkołami gimnazjalnymi o miano „Najlepszej Szkoły Młodych Techników”.
 5. Promowanie działać CKZiU w Nysie.

II. Organizacja Olimpiady

 1. Tematyką olimpiady są treści zawarte w podręcznikach oraz materiały publikowane w ogólnodostępnej literaturze i czasopismach,
 2. Organizatorem „MOT” jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie z siedzibą przy ulicy Orkana 6.
 3. Organizator odpowiedzialny jest za poziom merytoryczny i organizację olimpiady, w skład którego wchodzą nauczyciele CKZiU w Nysie kształcący w kierunkach: samochodowym, mechanicznym, elektrycznym i mechatronicznym.
 4. „Olimpiada” objęta jest patronatem Powiatu Nyskiego
 5. Komitet Główny „Olimpiady” opracowuje zadania teoretyczne i praktyczne będące przedmiotem olimpiady.
 6. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie wszystkich szkół gimnazjalnych z powiatu nyskiego, prudnickiego, krapkowickiego, opolskiego i brzeskiego.
 7. Olimpiada jest dwustopniowa.

III. Przebieg Olimpiady

 1. I etap olimpiady odbywa się w szkołach gimnazjalnych i ma na celu wyłonienie najlepszych uczniów, którzy będą reprezentować szkołę (placówkę) w następnym etapie olimpiady. Szkoła (placówka) typuje uczniów na podstawie wyników współzawodnictwa, zorganizowanego we własnym zakresie. Może się to odbywać jako pisemny sprawdzian na podstawie wewnętrznego konkursu).
 2. II etap olimpiady odbywa się w salach CKZiU w Nysie.
 3. Dopuszcza się zgłoszenie dwóch drużyn w składzie po 3 uczniów reprezentujących jedną szkołę.
 4. Biorą w nim udział drużyny uczniów wyłonione w I etapie i zgłoszone przez swoją szkołę do II etapu.
 5. Dane dotyczące reprezentantów, szkoły przesyłają organizatorom nie później niż na dwa tygodnie przed ogłoszonym terminem II etapu.
 6. W II etapie uczestniczy rozwiązują zestawy testów, wykonują proste manualne zadania techniczne oraz wykazują się znajomością elementów maszyn, rozpoznawania urządzeń i narzędzi, a także znajomością udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.
 7. Zwycięska drużyna zostanie wyłoniona tego samego dnia po uwzględnieniu wszystkich wyników.
 8. Termin II etapu - 13 marzec 2015.
 9. Podczas  przebiegu olimpiady organizator zapewnia poczęstunek i napoje dla uczestników i opiekunów.
 10. Zgłaszanie uczestników do II etapu „Olimpiady” odbywa się przez dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszenia poprzez:

IV. Nagrody

 1. Zwycięzcą zostaje drużyna, który uzyska największą ilość punktów we wszystkich konkurencjach.
 2. Uczniowie zwycięskiej drużyny otrzymują dyplomy oraz nagrody indywidualne.
 3. Wszystkie drużyny  -finaliści otrzymują dyplomy gratulacyjne oraz upominki od  sponsorów i organizatorów.
 4. Wszyscy opiekunowie finalistów otrzymują listy gratulacyjne od organizatorów.


V. Przepisy końcowe

 1. Uczniowie zgłoszeni do udziału w II etapie są zwalniani z zajęć szkolnych na czas niezbędny do udziału w olimpiadzie.
 2. Do miejsca organizacji II etapu olimpiady uczniowie oraz opiekunowie merytoryczni przyjeżdżają na własny koszt.Organizator:

Dyrektor CKZiU w Nysie mgr Henryk Mamala

Poprawiony: piątek, 06 lutego 2015 13:19